Analítica web en revistes acadèmiques d’accés obert: justificació, planificació i aplicacions

Figura 1. Visió general de l'audiència de la revista BiD per a 2017 comparada amb 2016. Font: compte de Google Analytics per a BiD

Panoràmica de recursos i estratègies d’analítica web útils en la configuració de solucions de captació d’estadístiques d’ús i d’avaluació d’audiències en revistes acadèmiques d’accés obert. S’analitzen un conjunt de mètriques complementàries a les citacions per ajudar els editors i gestors de revistes a proveir mostres de l’acompliment de la revista en conjunt i de cada article en particular en l’entorn web. Mitjançant els mesuraments i els indicadors seleccionats es busca generar valor afegit a la gestió editorial per assegurar-ne la sostenibilitat. La proposta es configura al voltant de tres àmbits: recompte de consultes i descàrregues, optimització del lloc web o de les campanyes d’atracció de visites, i elaboració d’un quadre de comandament per a l’avaluació estratègica. Es conclou que, a partir de l’elaboració de plans de mesurament de l’acompliment web, basats en els recursos i propostes analitzades, les revistes poden estar en millors condicions d’abordar amb mostres la millora de la capacitat d’atracció d’autors i lectors, així com facilitar la rendició de comptes als actors implicats en el procés editorial de la publicació en accés obert.

Sense notícies de corrupció: la informació periodística sobre corrupció en els webs municipals

Objective: This article examines the information published by municipal government websites on the subject of government corruption. Its objectives are to evaluate how cases of government corruption are reported by media which are themselves government-run and to test and validate the role played by city councils as providers of reliable documentary sources.

Methodology: The study is the result of the combined findings of two national research projects which have analyzed the city council websites of Spain’s 8,122 municipalities on several occasions between 2011 and 2017. The provisional data, which are constantly updated, are interactively mapped online. Following the publication of a repertory of 52 indicators to measure transparency, we qualitatively evaluated the information in the news sections of seven city council websites where these websites reported on changes in council personnel prompted by cases of corruption.

Results: News reporting by city council websites lacks professional criteria and an overall journalistic mission. Two of the seven sites do not consider that reporting on cases of government corruption falls within their remit. Other sites publish isolated facts on such cases without indicating their sources or providing supporting detail. None of the sites offer the non-governing political parties an opportunity to voice their opinion. There is no evidence of journalistic technique informing the different stages of report writing and no acknowledgement of the importance of basic documentary sources. The study confirms our hypothesis that municipal journalism lacks professional criteria and that its dissemination of news content is undermined by political interference.

Implementació del programari lliure al web de la Biblioteca Pública de Palma Can Sales

Figura 1. Cronograma de treball

Es descriu el projecte de disseny i implementació del web de la Biblioteca Pública de Palma Can Sales per mitjà d’un sistema de gestió de continguts open source que permeti integrar les noves tecnologies de la informació i comunicació, obtenir un major grau d’accessibilitat i usabilitat i un disseny visual més amigable, acord amb les noves tendències web. S’incorporen les noves eines web 2.0 per aconseguir una major participació dels usuaris en l’elaboració dels continguts i millorar així els serveis oferts. Finalment, es destaca en aquest procés la utilització d’eines, extensions i altres aplicacions de programari lliure en totes les etapes del seu desenvolupament. — Se describe el proyecto de diseño e implementación de la página web de la Biblioteca Pública de Can Sales a través de un sistema de gestión de contenidos open source que permita integrar las nuevas tecnologías de la información y comunicación, obtener un mayor grado de accesibilidad y usabilidad y un diseño visual más amigable acorde con las nuevas tendencias web. Se incorporan las nuevas herramientas web 2.0 para conseguir una mayor participación de los usuarios en la elaboración de los contenidos y mejorar así los servicios ofrecidos. Finalmente se destaca en este proceso la utilización de herramientas, extensiones y demás aplicaciones de software libre en todas las etapas de su desarrollo. — This paper reports on the design and development of the website of Can Sales, the public library in Palma, Majorca whose open source contents management system has made it possible to integrate the new ITs, improve site accessibility and usability and make the website’s visual experience more user friendly. The website has incorporated new Web 2.0 tools to improve its services and allow users to participate more actively in the design and development of the contents. Finally, the paper also focuses on the importance, at all stages of the project, of the tools, extensions and other open source software that have contributed to developing the site.

Els serveis 1.0 i 2.0 a les biblioteques públiques en línia dels municipis de Bizkaia (Euskadi)

Figura 1. Serveis 2.0 inclosos en les tecnologies de nivell 22

Objectiu: aquest article analitza l’estat de la qüestió dels serveis de l’anomenat web 2.0, i per exclusió els 1.0, a les biblioteques públiques de la Red de Lectura Pública de Euskadi en línia i se centra en la província de Bizkaia.

Metodologia: per tal de donar resposta als objectius plantejats en aquest treball, s’ha aplicat una metodologia basada en l’estudi de casos, amb la mesura de diferents dimensions i l’ús d’indicadors apropiats, alguns de molt habituals en aquest tipus de treballs i d’altres d’adaptats per aconseguir l’objectiu principal d’aquest treball. La recol·lecció de dades es va dur a terme durant el període comprès entre els mesos de setembre de 2012 i febrer de 2013.

Resultats: hi ha una disparitat entre les biblioteques objecte d’aquest estudi. D’una banda, una varietat de biblioteques biscaïnes que estan en una fase d’oferir serveis 1.0; d’altra banda, algunes biblioteques estan en un estat de propostes 2.0 molt ampli, freqüent i mantingut en el temps. L’aportació principal d’aquest treball és la formulació de la taxa d’abandonament 2.0, indicador que quantifica l’efecte de la moda pel que fa als serveis 2.0. — Objectives: This paper examines the provision of Web 2.0 services and the consequent exclusion of Web 1.0 services in different libraries in the Basque network of public online libraries (Euskadiko Irakurketa Publikoko Sarea) in the province of Biscay.

Methodology: The researchers conducted case studies of different libraries in the network using a series of parameters and indicators to determine the provision of Web 2.0 and Web 1.0 services. Some of the parameters that were used are customary in the field while others were tailored to the requirements of the study. The data were retrieved during the period between September 2012 and February 2013.

Results: A disparity was observed between the libraries where some libraries consistently offered just Web 1.0 services while others offered a wide range of Web 2.0 services, which were fully maintained and updated. The main findings of this study were presented in the formulation of a Web 2.0 drop rate, an indicator that quantifies the effect of the trend for Web 2.0 services.

Qualitat dels llocs web turístics oficials de les comunitats autònomes espanyoles

Índex de qualitat web

Objectius: analitzar la qualitat dels llocs web turístics oficials de les comunitats autònomes espanyoles.

Metodologia: metodologia pròpia, elaborada pel projecte d’investigació CODETUR, basada en una plantilla d’anàlisi que preveu dotze paràmetres i un total de 127 indicadors. La combinació d’indicadors i paràmetres permet calcular un índex de qualitat web (IQW) per a cada lloc avaluat, un índex específic per a cada paràmetre i també identificar aspectes sobresortints i àrees de millora en cadascun dels portals turístics.

Resultats: la qualitat general dels portals turístics oficials de les comunitats autònomes espanyoles se situa just per sobre d’un nivell mitjà, amb un IQW global de 0,51. La puntuació més elevada l’obté el lloc web de turisme de Galícia, amb un 0,66, i la puntuació més baixa, el d’Extremadura, amb un IQW de 0,33. Els paràmetres que presenten la mitjana més elevada són els referents a Usabilitat i accessibilitat (0,75), Posicionament (0,73) i Arquitectura de la informació (0,69), aspectes considerats — Objectives: This paper assesses the quality of official tourist destination websites offered by Spain’s regional tourism boards.

Methodology: The system of assessment was designed by the research group Comunicación online de los destinos turísticos (Online Communication for Destination Brands, CODETUR) in the form of a template combining 12 parameters and 127 indicators to calculate a web quality index for each website and identify its strengths and weaknesses.

Results: The quality of tourist destination websites offered by Spain’s regional tourism boards was observed to be slightly above average, with an overall web quality index of 0.51 in which Galicia scored the highest (0.66) and Extremadura scored the lowest (0.33). Taken together, the Spanish websites scored highest in those areas the researchers had defined as technical, (0.75 for the parameter Usability and accessibility, 0.73 for Positioning and 0.69 for Web architecture) and scored lowest in those areas defined as relational (0.27 for Mobile communications and 0.28 for Interactivity) or as persuasive (0.29 for Commercialization).