Dades massives (big data): la propera “gran cosa” en la gestió de la informació

  [Versión castellana] Julio Alonso Arévalo Grup de recerca E-LECTRA Universidad de Salamanca alar@usal.es Marta Vázquez Vázquez Biblioteca Abraham Zacut Universidad de Salamanca rulinha@usal.es     Segons la investigació del MGI i la McKinsey’s Business Technology Office (Mannyica et al., 2011), la quantitat d’informació que genera qualsevol activitat pública o privada proporciona grans conjunts de … Llegiu més

La biblioteca en procés de canvi

El context de les biblioteques està mutant de la mateixa manera que passa en altres entorns socials. Les biblioteques s’han d’adaptar a un món en què cada vegada més i més informació està en format digital, accessible en qualsevol moment i en qualsevol lloc. Per això les biblioteques estan redissenyant els seus espais i les seves regles per tal de donar cabuda als nous comportaments, necessitats i hàbits que demanen els usuaris i les seves comunitats. Per aquest motiu, moltes biblioteques estan creant espais rics amb eines i tecnologies avançades que inspiren i faciliten l’aprenentatge, el descobriment, la creació i l’experimentació. Entre les propostes més innovadores hi ha la que fa referència a la biblioteca com a generadora de contingut, un espai per a la creació i dinamització de la seva comunitat. — El contexto de las bibliotecas está mutando al igual que ocurre en otros entornos sociales. Las bibliotecas deben adaptarse a un mundo en el que cada vez más y más información está en formato digital, accesible en cualquier momento y en cualquier lugar, por ello las bibliotecas están rediseñando sus espacios y sus reglas para dar cabida a los nuevos comportamientos, necesidades y hábitos que demandan los usuarios y sus comunidades. Por este motivo, muchas bibliotecas están creando espacios ricos con herramientas y tecnologías avanzadas que inspiran y facilitan el aprendizaje, el descubrimiento, la creación y la experimentación. Entre las propuestas más innovadoras está la relativa a la biblioteca como generadora de contenido, un espacio para la creación y dinamización de su comunidad. — Like other social environments, libraries are being required to adapt to a world where information is becoming increasingly digitized and can be accessed at any moment in any place. For this reason many library institutions are redesigning the spaces in which they offer services and the rules by which they operate, tailoring these to suit the changing behaviour, needs and habits of users and communities. Many centres are creating spaces enhanced by advanced tools and applications that inspire and facilitate learning, discovery, creation and experimentation. One of the most innovative models for change considers the library as a vehicle for content generation and a space where communities can be created and promoted.

Allà on viuen les etiquetes: l’etiquetatge als blogs de literatura infantil i juvenil

Eines utilitzades per construir els blogs

Objectiu: analitzar les pràctiques de l’etiquetatge als blogs de literatura infantil i juvenil.

Metodologia: es recull un conjunt de blogs especialitzats i pertanyents a diferents categories i s’estudia com és l’etiquetatge. Entre altres variables, s’analitza la ubicació de les etiquetes, la forma de presentació, el tipus d’etiquetes més utilitzades, etc.

Resultats: les dades analitzades posen de manifest que l’etiquetatge és una pràctica cada vegada més habitual en els blogs com a recurs per organitzar els continguts i per recuperar la gran quantitat d’informació que generen.

A més d’aportar l’anàlisi de les pràctiques de l’etiquetatge, es dóna una sèrie de recomanacions per millorar l’assignació d’etiquetes i afavorir la visibilitat de la informació d’aquest tipus de blogs. — Objetivo: analizar las prácticas del etiquetado en los blogs de literatura infantil y juvenil.
— Metodología: se recopila un conjunto de blogs especializados y pertenecientes a diferentes categorías y se estudia cómo es el etiquetado. Entre otras variables, se analiza la ubicación de las etiquetas, la forma de presentación, el tipo de etiquetas más utilizadas, etc. —
Resultados: los datos analizados ponen de manifiesto que el etiquetado es una práctica cada vez más habitual en los blogs como recurso para organizar los contenidos y para recuperar la gran cantidad de información que estos generan.

Además de aportar el análisis de las prácticas del etiquetado, se da una serie de recomendaciones para mejorar la asignación de etiquetas y favorecer la visibilidad de la información de este tipo de blogs. — Objective: This paper analyzes the practice of tagging in blogs that specialize in literature for children and young adults.

Methodology: The researchers examined how tagging was used in a number of blogs addressing different aspects of this literature. The researchers studied a series of variables, including the specific location of the tags, the manner in which they were presented and the types of tag that were most frequently used.

Results: Tagging was found to be an increasingly common practice in such blogs, where it is used to organize content and recover details from the large quantity of information that blogs generate. The paper also makes a series of recommendations about how to use tags more effectively and favour the visibility of the information in this type of blog.

Estudi sobre l’ús dels llibres electrònics a les biblioteques universitàries de Castella i Lleó

Gràf. esq. Descens en el nombre de préstecs en BU als Estats Units. Gràf. dta. Increment del nombre d'accessos a llibres electrònics

Objectiu: L’objectiu de l’estudi és fer un diagnòstic del llibre electrònic a les biblioteques universitàries de Castella i Lleó; és a dir, analitzar-ne el grau d’incorporació a les col·leccions i el nivell de penetració, amb la finalitat d’articular-ne sistemes de difusió i ús i planificar estratègies de futur.

Metodologia: S’han dut a terme diverses enquestes per compilar la informació des de la triple perspectiva dels responsables dels serveis d’adquisicions, dels bibliotecaris i dels usuaris de llibres electrònics a les biblioteques universitàries.

Resultats: Les dades obtingudes mostren com la tendència seguida en les biblioteques universitàries de Castella i Lleó són similars a les d’altres països amb més tradició en l’ús dels llibres electrònics. — Objective: The aim of the study is to offer a diagnosis of the use of e-books in the university libraries of Castilla y León, i.e. to analyse the degree of incorporation of e-books in their collections and their level of penetration, in order to develop systems of dissemination and use and to plan future strategies.

Methodology: various surveys were conducted in order to compile information from a three-way perspective: that of those responsible for acquisition services, that of the librarians and that of the users of e-books in the university libraries.

Results: The information obtained shows how the procedures followed by the university libraries of Castilla y León are similar to those in other countries with greater experience in the use of e-books.