Spanish universities and open science: a study of barriers and facilitators

La ciència oberta constitueix un nou model de fer ciència basat en el treball col·laboratiu entre acadèmics, en l’obertura i la transparència de totes les fases de la recerca, que agrupa un conjunt d’elements, entre els quals destaquen l’accés obert, les dades obertes, noves mètriques i models d’avaluació.

Objectius: conèixer els factors facilitadors i les barreres que condicionen la implementació de la ciència oberta a les universitats, amb una atenció especial a l’accés obert, les dades de recerca i l’avaluació de la ciència.

Metodologia: es van analitzar les respostes dels vicerectors de recerca de les setanta-sis universitats espanyoles integrades a la CRUE en una enquesta feta entre el setembre i el novembre del 2021. El qüestionari, en línia, el componien cinquanta-tres ítems integrats a tretze preguntes. La CRUE va enviar el qüestionari.

Resultats: amb una taxa de resposta del 36,8 %; majoritàriament les competències de la ciència oberta requeien al vicerectorat de recerca. Destaca la baixa freqüència (18 %) amb què les universitats especifiquen criteris per avaluar el seu compromís amb la ciència oberta, i la disponibilitat en gairebé totes d’un repositori. S’han considerat factors afavoridors la coordinació entre els vicerectorats i els serveis bibliotecaris, la importància que es concedeix a la recerca en l’agenda política i el convenciment institucional amb el canvi, entre altres factors. Pel que fa a l’avaluació, els vicerectors rebutgen l’ús del factor d’impacte de la revista, a favor de fer una valoració qualitativa de l’article, de l’ús de les citacions i de la consideració de l’impacte social.

Including the gender perspective in communication: an unfinished task on both sides of the Atlantic

  [Versió catalana][Versión castellana] Zuliana Lainez Otero Vice-President of the International Federation of Journalists and the Federation of Journalists of Latin America and the Caribbean (FEPALC) President of the National Association of Journalists of Peru zulianalainez@gmail.com         There are two reasons why the gender approach may not be used in news coverage: … Read more

Issue 49 (december 2022)

banner bid49

  Tribune Including the gender perspective in communication: an unfinished task on both sides of the Atlantic || Zuliana Lainez Otero Articles Gender and LGBTI+ perspectives in Information and Communication university degrees. The GENDIMS project study || Anna Villarroya; Aurora Vall; Juan-José Boté-Vericad; Marga Carnicé; Madda Fedele; Núria Jornet; Maria-Jose Masanet [ English abstract | Spanish … Read more

Audiovisual genres in BookTubers’ productions: a quantitative analysis

Figura 1. Assignació d'etiquetes de gènere audiovisual en els títols dels vídeos

Using Bakhtin's concept of genre (1982), this article presents a quantitative analysis of the most popular genres among the productions of Spanish-speaking BookTubers (Book + YouTubers). Its aim is to determine which discourses are the most dominant discursive forms in their production and the repercussions these audiovisual genres have on their audiences through quantitative indicators of popularity (views, likes/dislikes/comments). We quantify the presence of audiovisual genres in a random sample of videos published in 2017 (n=368) using digital methods, through the informatic script YouTube Data Tools to obtain information about the videos (Title, Description, Number of Views, Comments, Likes and Dislikes). Evidence shows that BookTubers are able to use a great variety of audiovisual genres that come both from other YouTubers (such as vlogs, challenges, hangouts, hauls or unboxings) and from other media (reviews, rankings, lists, interviews). The most prominent in our corpus are the review, the list and the wrap-up, which fit a traditional recommendation function; however, the most popular among their audiences, in terms of views, comments and likes, are those in which the BookTuber performs a thematic selection of several books, such as lists, rankings or wrap-ups. This reinforces the curatorial value of their work as reading mediators.