Iniciatives de difusió de qualitat a Internet dels museus i les col·leccions museogràfiques de Catalunya

Gràfic 1. Captura de pantalla de la pàgina principal del MNAC a l'Art Project de Google

Objectius: analitzar la presència del patrimoni cultural català a Internet a través de la selecció d’experiències i iniciatives de qualitat. Es presenten els projectes del MNAC a l’Art Project de Google, el Padicat, Museus en línia, la Xarxa de Museus Locals, la Carta arqueològica de Barcelona, el CCCBLab, el portal dels Museus de Girona i el Viquiprojecte:ICUB.

Metodologia: s’han dut a terme diverses proves de consulta, cerca i visualització dels continguts dipositats i accessibles a Internet per determinar-ne l’eficiència, l’eficàcia i el funcionament correcte.

Resultats: es constata que hi ha una gran varietat en les solucions utilitzades pels museus per tenir presència a Internet i que varia en l’abast, el punt en què es posa el focus (la institució o la peça) i la complexitat tecnològica. — Objectives: This paper determines how Catalan cultural heritage is presented on the Internet by examining a selection of quality websites including the projects of the Museu Nacional d’Art de Catalunya (National Museum of Art of Catalonia, MNAC) at Google’s Art Project, the web archive Patrimoni Digital de Catalunya (Digital Heritage of Catalonia, PADICAT), the Government of Catalonia’s Museus en línia (Online Museums), the Provincial Council of Barcelona’s Xarxa de Museus Locals (Network of Local Museums, XML), Barcelona City Council’s Carta arqueològica de Barcelona (Archaeological Map of Barcelona), the CCCBLab project at the Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (Barcelona Centre for Contemporary Culture, CCCB), the webpage Museus de Girona (Museums of Girona), and finally the project Viquiprojecte:ICUB, which was created by the Catalan language edition of Wikipedia and the Institut de Cultura de Barcelona (Institute of Culture of Barcelona, ICUB).

Methodology: The study assessed the effectiveness, adequacy and usability of the websites by testing the quality of the features enabling users to consult, browse and view content.

Results: It was observed that museums use a wide range of methods to establish their presence online and that their public reach, the focus they choose (institution or exhibit) and the technology they use all vary considerably.

La consulta de mapes conceptuals: estudi mitjançant el seguiment de la mirada

Exemple de mapa conceptual elaborat d'acord amb les teories de Novak

Objectius: estudiar les pautes de comportament dels usuaris quan consulten mapes conceptuals. Especialment s’identifiquen les parts dels mapes en què se centra més atenció i l’ordre en què el mapa es revisa.

Metodologia: s’ha aplicat la metodologia de recerca del seguiment de la mirada (eye-tracker).

Resultats: indiquen que els usuaris dediquen més atenció al segon nivell horitzontal del mapa i a la zona central. No s’han trobat diferències significatives en el grau d’atenció entre els conceptes i les frases d’enllaç. Els usuaris inicialment recorren el mapa en forma de ziga-zaga partint del concepte arrel situat en la part superior central i acabant en el concepte situat més a la dreta i en el nivell més inferior. — Objectives: This paper examines how users read concept maps and seeks to identify those parts of concept maps that users focus on most and the order in which maps are reviewed.

Methodology: The study used eye-tracking methodology.

Results: It was observed that when reading concept maps users paid most attention to second horizontal entry levels and to the central area of the map. There was no significant difference of degree in the attention they paid to nodes or connecting sentences, and users initially read down the map, from one side to the other, from the root concept positioned at the top and in the middle of the map to the concept positioned at the bottom right-hand corner.

Número 31 (desembre 2013)

  Tribuna La qualitat de la informació al web || Michael Buckland Articles Iniciatives de difusió de qualitat a Internet dels museus i les col·leccions museogràfiques de Catalunya || Joan-Isidre Badell, Miquel Térmens Qualitat dels llocs web turístics oficials de les comunitats autònomes espanyoles || José Fernández Cavia, Sara Vinyals Mirabent, Marina López Pérez Educació digital … Llegiu més

Els serveis 1.0 i 2.0 a les biblioteques públiques en línia dels municipis de Bizkaia (Euskadi)

Figura 1. Serveis 2.0 inclosos en les tecnologies de nivell 22

Objectiu: aquest article analitza l’estat de la qüestió dels serveis de l’anomenat web 2.0, i per exclusió els 1.0, a les biblioteques públiques de la Red de Lectura Pública de Euskadi en línia i se centra en la província de Bizkaia.

Metodologia: per tal de donar resposta als objectius plantejats en aquest treball, s’ha aplicat una metodologia basada en l’estudi de casos, amb la mesura de diferents dimensions i l’ús d’indicadors apropiats, alguns de molt habituals en aquest tipus de treballs i d’altres d’adaptats per aconseguir l’objectiu principal d’aquest treball. La recol·lecció de dades es va dur a terme durant el període comprès entre els mesos de setembre de 2012 i febrer de 2013.

Resultats: hi ha una disparitat entre les biblioteques objecte d’aquest estudi. D’una banda, una varietat de biblioteques biscaïnes que estan en una fase d’oferir serveis 1.0; d’altra banda, algunes biblioteques estan en un estat de propostes 2.0 molt ampli, freqüent i mantingut en el temps. L’aportació principal d’aquest treball és la formulació de la taxa d’abandonament 2.0, indicador que quantifica l’efecte de la moda pel que fa als serveis 2.0. — Objectives: This paper examines the provision of Web 2.0 services and the consequent exclusion of Web 1.0 services in different libraries in the Basque network of public online libraries (Euskadiko Irakurketa Publikoko Sarea) in the province of Biscay.

Methodology: The researchers conducted case studies of different libraries in the network using a series of parameters and indicators to determine the provision of Web 2.0 and Web 1.0 services. Some of the parameters that were used are customary in the field while others were tailored to the requirements of the study. The data were retrieved during the period between September 2012 and February 2013.

Results: A disparity was observed between the libraries where some libraries consistently offered just Web 1.0 services while others offered a wide range of Web 2.0 services, which were fully maintained and updated. The main findings of this study were presented in the formulation of a Web 2.0 drop rate, an indicator that quantifies the effect of the trend for Web 2.0 services.

Implementació tècnica d’una eina “clica i escolta” al Moodle: prova pilot a la Universitat de Barcelona

Esquema de funcionament de les diferents eines de suport de veu en el web

L’article exposa la implementació tècnica del ReadSpeaker, una eina que converteix el text a veu, al Campus Virtual de la Universitat de Barcelona. Aquesta implementació s’ha dut a terme exclusivament des d’una plantilla del Moodle, mitjançant l’alteració del DOM1 amb codi JavaScript.

Objectius: implementar una eina de text a veu al Campus Virtual de la Universitat de Barcelona, basat en el sistema de gestió de continguts Moodle, per proporcionar una major accessibilitat a aquest entorn. L’eina converteix a veu tant els continguts web com els continguts dels arxius PDF.

Metodologia: desenvolupament informàtic basat en l’anàlisi del sistema utilitzat per la Universitat de Barcelona en el Campus Virtual i adaptació posterior de l’eina proporcionada per aconseguir un funcionament correcte.

Resultats: s’ha pogut incorporar l’eina dins el Campus d’una forma estable i funcional. L’accés als arxius PDF només és possible si es troben en obert. — The paper reports the technical implementation of the text-to-speech application ReadSpeaker in the University of Barcelona’s content management system, Moodle, which is used to run its online campus the Campus Virtual. The implementation was completed using only a Moodle template and modifying DOM operations with JavaScript code. –Objectives: The objective was to implement a text-to-speech tool in the University of Barcelona’s content management system, Moodle, and so provide greater accessibility to this program environment. The tool speech-enables the content of both web pages and PDF files.

Methodology: An analysis was made of the University’s content management system, Moodle, and the text-to-speech tool was then tailored to function correctly in the program.

Results: The tool was successfully incorporated in the University’s online campus. At the time of writing, access to PDF files is only possible if they are opened first.

Qualitat dels llocs web turístics oficials de les comunitats autònomes espanyoles

Índex de qualitat web

Objectius: analitzar la qualitat dels llocs web turístics oficials de les comunitats autònomes espanyoles.

Metodologia: metodologia pròpia, elaborada pel projecte d’investigació CODETUR, basada en una plantilla d’anàlisi que preveu dotze paràmetres i un total de 127 indicadors. La combinació d’indicadors i paràmetres permet calcular un índex de qualitat web (IQW) per a cada lloc avaluat, un índex específic per a cada paràmetre i també identificar aspectes sobresortints i àrees de millora en cadascun dels portals turístics.

Resultats: la qualitat general dels portals turístics oficials de les comunitats autònomes espanyoles se situa just per sobre d’un nivell mitjà, amb un IQW global de 0,51. La puntuació més elevada l’obté el lloc web de turisme de Galícia, amb un 0,66, i la puntuació més baixa, el d’Extremadura, amb un IQW de 0,33. Els paràmetres que presenten la mitjana més elevada són els referents a Usabilitat i accessibilitat (0,75), Posicionament (0,73) i Arquitectura de la informació (0,69), aspectes considerats — Objectives: This paper assesses the quality of official tourist destination websites offered by Spain’s regional tourism boards.

Methodology: The system of assessment was designed by the research group Comunicación online de los destinos turísticos (Online Communication for Destination Brands, CODETUR) in the form of a template combining 12 parameters and 127 indicators to calculate a web quality index for each website and identify its strengths and weaknesses.

Results: The quality of tourist destination websites offered by Spain’s regional tourism boards was observed to be slightly above average, with an overall web quality index of 0.51 in which Galicia scored the highest (0.66) and Extremadura scored the lowest (0.33). Taken together, the Spanish websites scored highest in those areas the researchers had defined as technical, (0.75 for the parameter Usability and accessibility, 0.73 for Positioning and 0.69 for Web architecture) and scored lowest in those areas defined as relational (0.27 for Mobile communications and 0.28 for Interactivity) or as persuasive (0.29 for Commercialization).

Responsive web design: disseny multidispositiu per millorar l’experiència d’usuari

Figura 1.  Exemples de pàgines web amb disseny responsive a diverses mides de pantalla.

Objectiu: presentar una visió integral de l’experiència d’usuari (UX) enfocada a la navegació multiplataforma prenent el responsive web design (RWD) com a guia de referència del disseny web en l’actualitat.

Metodologia: revisió bibliogràfica, de pautes i d’estàndards relacionats amb l’RWD.

Resultats: els entorns de navegació actuals s’han de poder aprofitar des de qualsevol dispositiu. No adaptar-se a aquesta realitat condemna els llocs web a brindar una UX cada vegada menys satisfactòria. La tendència actual és unificar els canals d’informació en un web únic, un URL únic, un sol espai virtual que mantingui les mateixes funcionalitats i característiques que defineixen cada lloc web i que s’adapti progressivament als centenars de models de dispositius mòbils que actualment estan al mercat. — Objectives: This paper seeks to provide a comprehensive description of user experience focusing on multi-platform navigation and using Responsive Web Design as a guiding principle for current web design.

Methodology: The research reviewed current Responsive Web Design literature.

Results: As the study observed, today’s navigation environments need to be made accessible from any device and websites that fail to adapt are increasingly undermining user experience. It was also noted that the current trend is to consolidate multiple channels in a single platform, URL or virtual space that gathers together the functions and features that define each of its websites and which can progressively adapt to the increasing number of mobile device models being marketed.

Estratègies de formació i informació per implantar l’OpenCourseWare a la Universitat de València. Participació dels usuaris potencials en el procés

Objectius: conèixer les necessitats de formació que diuen tenir els docents de les titulacions en ciències de la salut de la Universitat de València per ser competents en la incorporació de l’OpenCourseWare. Conèixer quines estratègies de màrqueting i informació pensen aquests docents que s’haurien de dissenyar per augmentar el dipòsit de materials.

Metodologia: estudi qualitatiu amb entrevistes semiestructurades al professorat de la Universitat de València.

Resultats: les necessitats de formació dels docents per implantar l’OpenCourseWare a la Universitat de València varien depenent de les seves característiques relacionades amb l’experiència docent, el domini de les TIC i la disposició dels materials docents. Aquestes necessitats fan referència a formació sobre l’OpenCourseWare, les TIC en diversos nivells, els principis de l’accés obert (open access) i, a més, per als docents més novells, la metodologia didàctica. Les estratègies de màrqueting considerades necessàries han estat: promoció des de la institució, i difusió general i individualitzada. A més, s’hauria de proporcionar informació sobre propietat intel·lectual, recompenses, motivació i visibilitat. — Objective: This paper examines the training that lecturers in health sciences at the University of Valencia consider they need to use OpenCourseWare in their classes. The paper also examines the marketing and information strategies these lecturers believe their institution should use to encourage the increased use of OpenCourseWare and the deposit of materials.

Methodology: The research was qualitative and the researchers conducted semi-structured interviews with members of the teaching staff of the University.

Results: It was observed that lecturers’ perceived training needs for using OpenCourseWare vary according to such factors as personal teaching experience, level of ICT skills, and the organization of teaching materials. Specifically, lecturers thought they needed training in OCW package itself, in ICT at different levels, in the principles of open access and, in the case of less experienced members of staff, in teaching with technology. The marketing strategies they considered should be implemented were: institutional promotion, diffusion and individualization of OpenCourseWare and the provision of information on intellectual copyright, reward systems, motivation and visibility.

Educació digital i comportament responsable: tractaments de referència per millorar la qualitat de la informació medicosanitària a Internet

Objectius: exposar l’estat de la qüestió en matèria de qualitat de la informació sobre salut a Internet; identificar qui són els actors i quines les situacions del nou escenari informatiu i comunicatiu on conflueixen noves tecnologies, informació i usuaris; i apuntar les vies que contribueixen a millorar tant la qualitat de la informació medicosanitària en línia com les habilitats informacionals dels usuaris.

Metodologia: revisió bibliogràfica i anàlisi del context informatiu i comunicatiu actual en matèria de qualitat de la informació medicosanitària a Internet.

Resultats: immersos en l’anomenada societat xarxa, hem identificat qui són els actors protagonistes del nou escenari informatiu i comunicatiu, quina és la matèria que comparteixen, i quin és el problema recurrent i resultant de la introducció de les noves tecnologies en les seves relacions. La salut és una qüestió d’interès general i la informació medicosanitària una de les més sol·licitades a Internet. Les noves tecnologies han propiciat que els usuaris siguin més proactius respecte a la cura de la seva salut i el web social s’ha posicionat com a plataforma líder de la Xarxa. Usuaris de múltiples perfils comparteixen afinitats i valors en un espai on la qualitat de la informació esdevé la peça angular de l’entramat proveïdor-informació-usuari. Els tractaments de referència que s’apunten com a més adients per millorar la qualitat de la informació medicosanitària a Internet, com també les competències informacionals dels usuaris, són el comportament ètic i responsable de tots els actors i l’educació digital.