La interdisciplinarietat en els graus d’Informació i Documentació

Àrees implicades en la docència Font. Oferta acadèmica de les diferents universitats. Curs 2013¬–2014. Elaboració pròpia

Objectius: conèixer i analitzar la presència d’interdisciplinarietat en els graus d’Informació i Documentació.

Metodologia: després de fer un recorregut pels processos d’elaboració dels plans d’estudis i la normativa associada, s’han analitzat les assignatures ofertes per al grau d’Informació i Documentació a les universitats espanyoles durant el curs 2013-2014. L’anàlisi se centra en les variables: departament s’adscriu l’assignatura i contingut del programa. Els programes docents s’han analitzat mitjançant el mètode de paraules associades.

Resultats: en el conjunt dels plans d’estudis s’observa la presència de més de quaranta àrees de coneixement diferents, amb assignatures adscrites. Es constata la presència de les àrees de coneixement recomanades pels diferents intervinents en l’elaboració del Libro Blanco en Información y Documentación, així com de les que ja participaven en la llicenciatura i la diplomatura. Les àrees amb una major participació i que marquen la interdisciplinarietat són les vinculades a les àrees de Tecnologies de la Informació, Filologia, Ciències i Tècniques Historiogràfiques, Dret i Estadística. — Objective: This paper analyses the presence of interdisciplinarity in bachelor’s degrees in information and documentation.

Methodology: The current state of curricula design and regulation in Spanish bachelor’s degree courses in information and documentation was reviewed and an analysis was then made of the subjects taught in this degree during the academic year 2013-2014, using the variables department responsible for teaching and programme content. The subject programmes were analysed using related words.

Results: More than 40 different areas of knowledge with department-associated subjects were identified across the curricula. The paper observed the presence of areas of knowledge recommended by the bodies that participated in the Libro Blanco en Información y Documentación (White paper on Information and Documentation, National Agency for Quality Assessment and Accreditation of Spain, ANECA), and areas of knowledge included in the Spanish information and documentation degrees the licenciatura degree (a 4- to 6-year course entitling the holder to begin doctoral studies) and the diplomatura degree (a short-cycle course in the humanities or health care). Interdisciplinarity was most present in the knowledge areas of historiography, information technology, languages, law, and statistics.

Factors de degradació intrínsecs als llibres: la naturalesa del material bibliogràfic

Com bé apunta l’annex E de la Carta del Restauro de 1987, abans de qualsevol intervenció, el llibre, com a bé cultural, s’ha de considerar en la seva complexitat i multiformitat històrica, artística, material i funcional. El coneixement de cada material original és indispensable per procedir correctament en la feina. En l’article es repassen exhaustivament les degradacions principals de caràcter intrínsec dels materials més utilitzats en la manufactura del llibre al llarg de la història. — As observed in Appendix E of the Carta del Restauro (Carta della Conzervazione e del Restauro degli ogetti d’arte e di cultura [1987]), before undertaking any project of conservation or restoration, professionals must consider that as a cultural asset and in historical, artistic, material and functional terms, the book is a complex, multi-format artefact. Knowledge of the various original materials used to make books is crucial to such professionals and this paper presents a comprehensive analysis of the main types of intrinsic degradation in the materials most commonly used in the history of book making.

Revistes usades pels investigadors de ciències de la informació del Brasil per publicar i la seva visibilitat en les bases de dades Web of Science i Scopus

Revistes que els investigadors utilitzen més per publicar, 2008–2012

Introducció: la producció és part essencial de l’activitat científica i la seva visibilitat és un indicador per avaluar la ciència. Les revistes científiques s’han transformat i el moviment d’accés obert ha impulsat canvis en el model de comunicació científica.

Objectiu: l’objectiu d’aquest estudi és analitzar les revistes que utilitzen els investigadors de ciències de la informació del Brasil per publicar i la seva visibilitat a les bases de dades Web of Science i Scopus, comparant les publicacions amb accés obert i accés restringit.

Metodologia: recerca quantitativa, exploratòria i documental que té com a corpus d’anàlisi la producció científica en revistes dels investigadors becats en recerca productiva del Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico de l’àrea de Ciències de la Informació del Brasil.

Resultats: es conclou que els investigadors publiquen prioritàriament en revistes nacionals d’accés obert i que la visibilitat d’aquestes publicacions en bases de dades internacionals no presenta diferències significatives comparada amb la de les publicacions d’accés restringit. — Introduction:
Production is an essential part of scientific activity and its visibility is an indicator for the evaluation of science. Scientific journals have been transformed and the open access movement has driven changes in our scholarly communication model.

Objective: This paper analyses the scientific journals used by researchers in information science in Brazil and the visibility of these journals in the Web of Science (WoS) and Scopus databases by comparing the scientific production published in open access and restricted-access journals.

Methodology:
Quantitative, exploratory and documentary analysis was made using the scientific production of researchers in information science in Brazil that receive productivity grants from the Brazilian National Research and Development Council (CNPq).

Results: It was found that researchers published primarily in open access national journals, and that the visibility of these journals in international databases did not significantly differ to the visibility of restricted-access publications.

La inserció professional dels graduats en Informació i Documentació: el cas de la Universidad de Salamanca

Any de graduació

Objectius: analitzar la inserció laboral dels titulats en el grau d’Informació i Documentació de la Universidad de Salamanca.

Metodologia: anàlisi de tipus quantitativa duta a terme mitjançant un qüestionari remès en format web a les promocions de titulats entre 2009 i 2012. El qüestionari consta de preguntes tancades de resposta suggerida i de valoració, i d’una pregunta oberta.

Resultats: les dades obtingudes posen de manifest el perfil predominantment femení i vocacional de la professió, la valoració positiva dels coneixements adquirits durant la formació universitària, l’execució de tasques professionals que requereixen un nivell d’especialització en ser, majoritàriament, de tipus tècnic, i un alt grau d’inserció laboral. No obstant això, es constaten també certs canvis com ara la tendència dels titulats a trobar feina en l’àmbit privat, l’ús d’Internet com a eina per obtenir un lloc de treball i la necessitat d’adquirir destreses relacionades amb les noves àrees com ara la planificació i la gestió de projectes de diversa índole. — Objective: This paper analyses the employability of graduates in the bachelor’s degree in Information and Documentation of the University of Salamanca.

Methodology: A questionnaire consisting of closed-ended questions (suggested response, evaluation) and one open-ended question was administered in web format to the graduate students who had completed the degree in the period 2009-2012.

Results: Information and documentation graduates from the university in question were most commonly women whose motivation to become professionals was vocational. The respondents’ evaluation of the knowledge acquired during their degree was positive. The professional tasks they engaged in most were technically complex tasks requiring a level of expertise, and the majority of the respondents were employed. In what appears to be a new trend, in certain cases respondents had found employment in the private sector. An increase was also observed in the use of the Internet to obtain a professional position and in respondents’ professional interest in acquiring project planning and management skills in information and documentation.

Selecció d’exemples fonamentals d’anàlisis de publicacions cienciomètriques

Figura 1. El marc de la infometria (extret de Björneborn; Ingwersen, 2004, p. 1217).

Objectius: detallar una selecció de factors d’importància cabdal per calcular, presentar i interpretar els resultats d’anàlisis de publicacions des d’una perspectiva cienciomètrica, en particular amb relació a l’anàlisi del creixement i de les quotes mundials, i també la lògica que hi ha darrere del càlcul de les mitjanes d’autors, institucions o països per publicació indexats pel Web of Science.

Metodologia: exemples d’estudis sobre avaluació de recerca anteriors i també de casos que es basen en dades recollides en línia per a aquest article demostren conflictes, detalls problemàtics, inconvenients i com superar-los en l’anàlisi de publicacions respecte de l’aplicació, del càlcul, de la presentació i de la interpretació d’eines analítiques.

Resultats: proporciona una visió de la cienciometria en el context de l’anàlisi infomètrica, casos seleccionats de productivitat de recerca, patrons i tendències de recerca de publicacions en totes les disciplines i en els camps de l’energia renovable i l’energia eòlica en diferents períodes de temps i a través de diferents tipus d’anàlisi i presentació. — Objective: This paper selects and outlines factors of central importance in the calculation, presentation and interpretation of publication analysis results from a scientometric perspective. The paper focuses on growth, world share analyses and the logic behind the computation of average numbers of authors, institutions or countries per publication indexed by Web of Science.

Methodology: The paper uses examples from earlier research evaluation studies and cases based on online data to describe issues, problematic details, pitfalls and how to overcome them in publication analysis with respect to analytic tool application, calculation, presentation and interpretation.

Results: By means of different kinds of analysis and presentation, the paper provides insight into scientometrics in the context of informetric analysis, selected cases of research productivity, publication patterns and research trends in the fields of renewable energy and wind power during different periods of history.

La gestió de projectes com a matèria en els estudis universitaris d’Informació i Documentació a Iberoamèrica

Gràfic 1. Distribució percentual i per països de la presència de gestió de projectes en les titulacions universitàries d'Informació i Documentació a Iberoamèrica

Objectius: analitzar la situació de la gestió de projectes com a matèria en els estudis universitaris de grau i postgrau (màster) d’Informació i Documentació a Iberoamèrica (l’Argentina, Bolívia, el Brasil, Colòmbia, Costa Rica, Cuba, l’Equador, el Salvador, Espanya, Guatemala, Jamaica, Mèxic, Nicaragua, Panamà, el Paraguai, el Perú, Portugal, Puerto Rico, la República Dominicana, l’Uruguai, Veneçuela i Xile) i presentar una visió global de l’ensenyament a partir de l’anàlisi de diferents ítems de la matèria.

Metodologia: en primer lloc, es van localitzar directoris sobre educació en Informació i Documentació a escala internacional per poder iniciar posteriorment un procés de revisió d’universitats i titulacions iberoamericanes. Un cop acabat aquest procés, es van analitzar els plans d’estudis que responien a determinats criteris de selecció preestablerts (especificats en el treball) i es va contactar per correu electrònic amb el personal acadèmic corresponent. Es van estudiar diversos paràmetres que es registraren en una base de dades i, finament, es van analitzar els resultats.

Resultats: després d’identificar les universitats, titulacions i assignatures segons els criteris exposats en la metodologia de la investigació, es posa en relleu l’alta presència de la temàtica estudiada en les titulacions iberoamericanes de primer cicle d’Informació i Documentació (77 % del conjunt, en el qual Mèxic, Colòmbia i Espanya són els països en què s’ha localitzat un major nombre d’assignatures diferents de gestió de projectes), i el fet que sigui una assignatura majoritàriament obligatòria en el 86 % de la mostra analitzada. — Objective: This paper examines the current offering of the subject Project Management in bachelor’s and master’s degrees in information and documentation in Ibero-America, focusing on the countries Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, the Dominican Republic, Ecuador, Guatemala, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Portugal, Puerto Rico, El Salvador, Spain, Uruguay and Venezuela. The paper analyses different features of the subject in these degree courses to provide a general overview.

Methodology: A search obtained information about the offering of the subject Project Management in degree courses at an international level and the results were examined by university and by degree course. The university curricula were then analysed according to specific selection criteria, as outlined in the paper, and the researchers corresponded by email with the teaching staff responsible for these courses. Various parameters were studied and then recorded in a database. Finally, the results were analysed.

Results: After the universities, degrees and subjects had been identified and selected according to the research criteria, it was observed that 77% of the entire offering that included the degree course subject Project Management was to be found in first-cycle (bachelor’s) degrees, and that Mexico, Colombia and Spain were the countries where the offering was greatest. The study also showed that Project Management was a compulsory subject in 86 % of the sample analysed.

App, mobilitat de continguts per estendre serveis d’informació

The App Date (2013). http://bit.ly/16TuPuj

Les tendències de consum d’informació d’Internet mòbil han modificat l’escenari d’ús actual dels dispositius mòbils. El màxim exponent d’aquest canvi són les aplicacions mòbils (app) que representen noves possibilitats per a la mobilitat de continguts a partir de telèfons intel·ligents i tauletes. L’ús d’aquestes tecnologies permet el consum d’informació en qualsevol lloc i a qualsevol hora (everywhere, everytime). Els professionals de la informació hem de conèixer l’evolució dels conceptes smart, connexió de dades i connectivitat de persones a través de dispositius mòbils per fer evolucionar els serveis d’informació. Aquest treball analitza les principals evolucions tecnològiques en les comunicacions sense fils, aporta les principals dades sobre aquest creixement i la seva rellevància en el mercat de la informació, estableix com s’ha d’abordar un projecte tecnològic basat en aplicacions informàtiques per a dispositius mòbils i posa en valor els criteris d’èxit per al desenvolupament d’una aplicació mòbil enfocada a serveis d’informació. — Current trends in mobile media consumption have changed the way mobile devices are used and mobile applications or ‘apps’ are a prime example. Apps offer new opportunities for developing mobile media with smart phones and tablets and allow users to consume that media anywhere at any time. In order to offer competitive services, information professionals need to keep abreast of the developments in smart technology, data connection and the connectivity people have through mobile devices. This paper examines the main technological developments in wireless communication and considers data about its growth and relevance to the information market, establishing how to negotiate a technology project based on computer applications for mobile devices and how to successfully develop a mobile application focused on information services.

Mercat de treball en informació i documentació i crisi econòmica a Espanya: una aproximació a partir de les ofertes publicades a la IweTel entre 2008 i 2013

Nombre d'ofertes per any

Objectiu: analitzar les ofertes d’ocupació publicades a la llista de correu IweTel des de l’inici de la crisi el 2008 fins a desembre de 2013, per veure les característiques d’aquestes convocatòries, quant al nombre, els llocs que demanen i els requisits per als candidats.

Metodologia: anàlisi estadística de diferents aspectes de les ofertes d’ocupació que, en moltes ocasions, s’han hagut de normalitzar i sistematitzar perquè es puguin tractar.

Resultats: la caiguda de l’ocupació en aquests sis anys estudiats (2008-2013) es fa evident, ja que passa de 190 ofertes publicades en el primer any a 35 de l’últim. Una altra característica que s’ha detectat és la precarietat d’aquestes convocatòries, sobretot pel que fa a la durada de les feines ofertes. L’organisme tipus convocant és una empresa de serveis documentals amb seu a Madrid que demana catalogadors. L’estudi té la fortalesa que la IweTel és la llista de distribució més important en informació i documentació a Espanya, però també té la debilitat que els organismes convocants, que generalment utilitzen aquest mitjà de difusió, són generalment privats i coneixen el sector, motiu pel qual no apareixen, o si ho fan és en menor mesura, ofertes d’altres tipus d’empreses. — Objective: This paper analyses the number, nature and conditions of job offers in the job listings published by the internet forum IweTel during the period January 2008-December 2013.

Methodology: The characteristics of job offers were analysed using statistical analysis. In many cases, the data had to be normalized before it could be used.

Results: Employment in information and documentation clearly fell during the six-year period studied, from 2008 when a total of 190 job offers were listed, to 2013 when that figure had dropped to 35. The precarity of the labour market was also noted, especially in the length of employment time offered. The organization that most frequently used the forum was typically a document service company with headquarters in Madrid, and the jobs most frequently advertised were for professionals in cataloguing. The IweTel forum was considered a valuable source of data because it has the largest mailing list for information professionals in Spain; its disadvantage was that IweTel is most frequently used by private ventures who are familiar with the sector, while other types of company advertise there less frequently or not at all.

Actualització professional a l’entorn universitari: la formació al Servei de Biblioteques de la Universitat Autònoma de Barcelona

Objectius: presentar com es gestiona la formació continuada del personal de les biblioteques a la Universitat Autònoma de Barcelona, amb un esment especial a la relació entre la Unitat de Formació de l’Àrea del Personal d’Administració i Serveis i el Servei de Biblioteques.

Metodologia: revisió històrica de les activitats de formació que s’han portat a terme en els darrers anys i exposició de la metodologia de detecció, planificació, execució i avaluació de la formació, tant en l’àmbit global de l’organització com en el del Servei de Biblioteques.

Resultats: s’han fet avenços positius, com ara l’ampliació de l’oferta formativa i l’adaptació als nous formats. També es detecten alguns punts febles i es mencionen alguns dels reptes als quals la formació haurà de fer front i on l’agilitat de resposta esdevindrà un factor crític. — Objective: This paper describes how the Universitat Autònoma de Barcelona manages the in-service training of its library staff, focusing on the association between the University’s administrative and service staff training unit and its library service.

Methodology: The paper reviews the process undertaken in recent years to offer training activities by detecting trainees’ needs, planning and implementing courses and evaluating training, both at an overall organizational level and in the university’s library service in particular.

Results: Progress has been made in in-service training and a larger number of training courses are now offered in more diverse formats. On the other hand, the offering still needs to be improved in certain areas, where promptly responding to trainee needs will become crucial.

Detecció i motivació d’alumnes interessats en informació i documentació: el cas d’Extremadura

Figura 1. Valoració dels indicadors d'identificació de les capacitats de l'alumnat de primer i segon del grau d'Informació i Documentació

Objectiu: detectar i fomentar l’interès general dels alumnes en el camp científic de la informació i documentació en l’àmbit d’Extremadura.

Metodologia: per a la detecció, es dissenya un qüestionari de 15 indicadors identificatius de les capacitats creatives, volitives i intel·lectuals i un altre qüestionari de 25 competències específiques en informació i documentació. Per a la motivació, es desenvolupen discussions grupals i s’organitzen unes jornades especialitzades. La població sobre la qual es duu a terme la investigació està formada pels alumnes del curs 2011-2012 de primer i segon cursos del grau presencial d’Informació i Documentació de la Universidad de Extremadura i els alumnes de batxillerat, especialment de Ciències Socials, de la ciutat de Badajoz.

Resultats: les capacitats creatives, volitives i intel·lectuals de l’alumnat de primer i segon del grau d’Informació i Documentació, així com també el seu interès i la valoració de les competències en informació i documentació assoleixen valors mitjans elevats superiors al 83 %. En el cas dels alumnes de batxillerat, l’interès mostrat per les competències en informació i documentació també és elevat, amb una mitjana general del 66 %. No obstant això, el fet que les competències millor valorades pels dos col·lectius hagin estat de caràcter general confirma el desconeixement habitual sobre les matèries per a les quals habilita el títol i, per tant, la necessitat de dur a terme actuacions de promoció. — Objectives: This paper examines how student interest in the scientific field of information and documentation can be identified and motivated, using the results of a study in the Spanish autonomous community of Extremadura.

Methodology: A 15-item questionnaire was administered to identify the value students assigned to creative, volitional and intellectual skills and a 25-item questionnaire was administered to identify the value they assigned to specific skills in information and documentation. Student interest was motivated by group discussions and specialized seminars. The respondents were first- and second-year university students at the University of Extremadura studying the bachelor’s degree Information and Documentation in its face-to-face mode during the academic year 2011-2012, and sixth-form students in centres of secondary education in the city of Badajoz, especially students of social sciences.

Results: In their assessment of creative, volitional and intellectual skills and of specific skills in information and documentation, the first- and second-year university students’ average score was higher than 83%. The interest shown in skills in information and documentation by the sixth-form students was also high, and the average score given was 66%. However, both groups assigned greater value to general skills than to specific skills. We argue that this is indicative of students’ customary lack knowledge of the subjects which the degree is supposed to make them specialists of, and that educators must therefore find more effective ways of promoting the importance of these subjects.